Prawo odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

3. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez Klienta i na dane podane w zamówieniu. Nie dokonujemy przelewów za zwrot towaru do osób trzecich. Nie przyjmujemy również paczek ze zwrotem za pobraniem.
Podstawa prawna:
Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci elektronicznej , reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej , katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość , jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) z dnia 10 marca 2003 r.)
Art. 7 ust. 1 Ustawy stanowi, że:
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w  przeciągu 14 dni od daty otrzymania towar, wysyłając e-mail na adres info@karba.com.pl albo wysyłając stosowne pismo wraz z towarem.

4.Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni z wyjątkiem gdy:
a) sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczeania oferowany przez sklep,
b) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.